top of page

ביקורת ועריכת דוחות כספיים

 

עמותה חייבת להגיש לפחות אחת לשנה דו"ח על פעילותה לרשם העמותות ולשלם אגרה, עמותות שמחזורן השנתי אינו עולה על 300,000 ₪ ושאינן משלמות מלגות או שכר, רשאית לבקש בתצהיר פטור מהאגרה השנתית.

 

עמותה חייבת להגיש אחת לשנה לרשם העמותות את דו"ח כספי המפרט את מצבה הכלכלי, את הדו"ח המילולי המפרט את עיקר פעילות העמותה באותה שנה, פרוטוקולים מישיבות מוסדות העמותה וכן דו"ח של ועדת הביקורת או הגוף המבקר.

 

עמותות שמחזורן הכספי עולה על מיליון ₪, קיימת חובה למנות להן רואה חשבון לביקורת הדו"חות הכספיים.

 

יש לך שאלה?

 

התקשר ל: 052-2747539

או שלח מייל:

!ההודעה נשלחה

bottom of page