top of page

ביקורת ועריכת דוחות כספיים

  • חברה חייבת למנות רואה חשבון על פי חוק.

  • חברה חייבת בהגשת דו"ח מבוקר על ידי רואה חשבון בלבד, הדו"ח כולל מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח על תזרים מזומנים, דו"ח על שינויים בהון העצמי וכן דו"ח התאמה לצרכי מס הכנסה.

  • החברה חייבת באגרה שנתית לרשם החברות ובהגשת דו"ח שנתי הכולל דיווח על בעלי המניות והדירקטורים.

 

 

 

 

 

יש לך שאלה?

 

התקשר ל: 052-2747539

או שלח מייל:

!ההודעה נשלחה

bottom of page