top of page

הקמת עמותה/מלכ"ר

הקמת עמותה או מלכ"ר מלווה בבירוקרטיה לא פשוטה המצריכה ידע בתהליכי הרישום במוסדות השונים וזמן רב.

 

הקמת עמותה ורישומה ברשם העמותות :

יש להגיש בקשה לרשם העמותות, לשלם את האגרה ולצרף מסמכי הקמה הכוללים:

• טופס בקשה לרישום עמותה.
• בחירת שם לעמותה.
• המען הרשום של העמותה בישראל.
• המייסדים- שמותיהם ומספרי זהותם וחתימה על תצהיר בפני עורך דין המעיד על כוונתם לייסד עמותה ולכן בה כחברי ועד.
• תקנון לעמותה ודרך התנהלותה.
הקמת העמותה מחייבת קשר או טיפול באמצעות עורך דין. משרדי מלווה את הלקוח בעת הקמת העמותה והקשר, באם נדרש, מול עורך הדין ופתיחת חשבון בנק לעמותה.
כל עמותה רשומה (ע"ר) חייבת, מכוח חוק העמותות, להקים את שלושת הגופים הבאים:
- אסיפה כללית.
- ועד מנהל.
- ועדת ביקורת או רואה חשבון המשמש כגוף מבקר במקום ועדת ביקורת.

 

רישום עמותה קיימת ברשויות המס וביטוח לאומי :

רישום ופתיחת תיק במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי נעשה ע"י משרדי ומחייב את המסמכים הבאים:

• מסמכי התאגדות העמותה כפי שנמסרו והתקבלו ברשם העמותות.
• תעודת רישום העמותה.
• חותמת העמותה.
• מסמך לקיום חשבון בנק של העמותה.
• תעודת זיהוי של בעלי המניות ומייסדי העמותה.
• חתימה על מסמכים בטפסי פתיחת תיק וייצוג. 
• מסמכים נוספים באם יתבקשו.

 

יש לך שאלה?

 

התקשר ל: 052-2747539

או שלח מייל:

!ההודעה נשלחה

bottom of page