top of page

שותפות

שותפות היא צורה של התאגדות משפטית, בדרך כל בין שני בני אדם או יותר או בין תאגידים המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, ואינם מאוגדים באופן אחר כמו בחברה בעירבון מוגבל או אגודה שיתופית.

 

שותפות נוצרת באמצעות הסכמת חבריה. לרוב אין חובה ברישומה אצל רשם השותפויות, במידה ויש חובה או השותפים רוצים בכך ניתן לרשום את השותפות ברשם השותפויות.

חלוקת הרווחים בין השותפים נקבע בהתאם להסכם בין השותפים.

ניהול עסקים באמצעות שותפות מתאים לשיתוף פעולה עסקי שאין חובה או צורך להתאגד בחברה או תאגיד אחר, ניהול העסק יחסית פשוט.

השותפים בשותפות חבים באופן אישי בחובות השותפות.

לרוב השותפות נרשמת כעוסק מורשה במע"מ.

השותפות חייבת לדווח למע"מ אחת לחודש או אחת לחודשים בהתאם למחזור העסקאות שלה, הדיווח כולל את מס העסקאות שלה בגין ההכנסות המדווחות בתקופה הנ"ל בניכוי מע"מ בגין תשומות רגילות או תשומות לרכוש קבוע שהעוסק רשאי לקזז.

השותפות חייבת בניהול ספרים כחוק.

השותפים בשותפות חייבים לפתוח תיק במס הכנסה ולהגיש דוחות כפי שנדרש מעוסק פטור או עוסק מורשה ולכלול את חלקם ברווחי השותפות או הפסדיו בדיווח השנתי למס הכנסה.

 

יש לך שאלה?

 

התקשר ל: 052-2747539

או שלח מייל:

!ההודעה נשלחה

bottom of page