top of page

חברות

חברה או חברה בע"מ הינה התאגדות של אדם או מספר בני אדם ונרשמה על פי חוק אצל רשם החברות,בדרך כלל החברה פועלת למטרת רווח אולם תיתכן פעולתה גם כמלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) לתועלת הציבור.

 

בדרך כלל החברה הינה חברה בע"מ- בעירבון מוגבל, המשמעות הינה שבעלי המניות אינם ערבים להתחייבויות החברה אלא רק עד גובה הון המניות הבלתי נפרע או באם נתנו ערבות אישית לבנקים או לנושים של החברה.
מנהלי החברה הינם שכירים של החברה ומשכורתם משולמת מהחברה.

החברה יכולה לצבור רווחים או הפסדים במהלך הפעילות שלה, רווחי החברה מחולקים לבעלי המניות שלה או באמצעות שכר או כדיבידנד, ההחלטה על הבחירה והיחס ביניהם הינה מורכבת ונעשית בהחלטה של רואה החשבון, של החברה ומנהלי החברה.

 

 

יש לך שאלה?

 

התקשר ל: 052-2747539

או שלח מייל:

!ההודעה נשלחה

bottom of page