top of page

עמותות - מלכ"רים

עמותה/ מלכ"ר- תאגיד משפטי המורכב מקבוצה של בני אדם או/ו תאגידים אחרים אשר חברו יחדיו למען מטרה ונרשמה על פי חוק ברשם העמותות.

 

  • עמותות ברובן פועלות למען מטרה ציבורית וללא כוונת רווח (מלכ"ר).

  • הקמת העמותה מחייבת קשר או טיפול באמצעות עורך דין. משרדי מלווה את הלקוח בעת הקמת העמותה והקשר, באם נדרש, מול עורך הדין ופתיחת חשבון בנק לעמותה.

  • כל עמותה רשומה (ע"ר) חייבת, מכוח חוק העמותות, להקים את שלושת הגופים הבאים:

- אסיפה כללית.

- ועד מנהל.

- ועדת ביקורת או רואה חשבון המשמש כגוף מבקר במקום ועדת ביקורת.

  • עמותה הינה ישות משפטית נפרדת ופועלת באמצעות ועד המנהל שלה, העמותה חדלה להתקיים רק באם פורקה בהתאם לנקבע בחוק העמותות.

  • ועד המנהל של העמותה הינם שכירים או מתנדבים ומשכורתם באם קיימת משולמת מהעמותה.

 

יש לך שאלה?

 

התקשר ל: 052-2747539

או שלח מייל:

!ההודעה נשלחה

bottom of page