top of page

אישור ניכוי מס במקור

 

אישור המופק על ידי מס הכנסה (ניתן לבדיקה והורדה דרך האתר של רשות המסים). אישור זה נדרש על ידי הלקוח, בטרם מועבר תשלום עבור שרות או סחורה מסופקת. אישור ניקוי מס במקור מציין את אחוז המס אותו יש לנכות מסך התשלום ולהעביר אל רשויות המס.

 

אישור ניהול ספרים

 

אישור המציין כי העסק מנהל פנקסי חשבונות, בהתאם לדרישות רשויות המס, לרבות הגשת הדוחות. אישור זה מנפיקים באמצעות מס הכנסה ועל פי רוב הוא נדרש במקביל לאישור ניכוי מס במקור. (ניתן לבדיקה והורדה דרך האתר של רשות המסים)

 

בסיס מזומן

 

בשיטה זו מועד ההכנסות כמו גם ההוצאות תלויים במועד התשלום בפועל (התקבולים). שיטה זו מותרת לצורכי מס לכל מי שעוסק
במקצועות החופשיים בין היתר רופאים, עורכי דין, פסיכולוגים יועצים ועוד.

 

בסיס מצטבר

 

בסיס מצטבר היא השיטה המקובלת כיום. מועדי ההוצאות כמו גם ההכנסות אלו הם המועדים בהם התקבלו השירותים כמו גם הסחורות או לחילופין בוצעה ההתחייבות וזאת אל מול שיטת בסיס המזומן בה מועד התשלום הוא בפועל. בשיטה זו, אין זה משנה מתי בוצע התשלום, אלא מתי התקיימה ההתחייבות.

 

בעל שליטה

 

אדם המחזיק בעקיפין, (על ידי בן משפחה: אח, אחות, דוד, אב, סב וכדומה), או במישרין, 10% מהון מניות החברה, או לחלופין, אדם לו קיימת הזכות למנות מנהל בחברה. רשות המיסים דורשת מבעל השליטה להגיש מידי שנה דו"ח הכנסות.

 

דו"ח שנתי

 

דו"ח שנתי מדווח בטופס 1301 בו מצויינים סך ההכנסות מהשנה שחלפה לרבות הכנסות פטורות ממס.

 

דיון

 

הזמנת בעלי עסקים (עצמאים או חברות בע"מ), אל רשות המיסים לבדיקת הדוחות הכספיים והצהרת ההון שהוגשו בעבר. סטטיסטית, מתבצע דיון אחת למספר שנים.

 

הוצאה מוכרת

 

הוצאה המאושרת ומותרת לניכוי מס לצורכי חישוב גובה המס בחובה. כל עוד בית העסק רווחי, אזי ככל שההוצאה המוכרת תהיה גבוהה יותר, חבות המס תהיה קטנה יותר והרווח הנקי יגדל גם הוא. על בעל עסק לדווח על הוצאות גבוהות ככל האפשר על מנת להקטין את ההכנסה החייבת במס.

 

הוצאת מחיה

 

הוצאות מחיה, הן ההוצאות השנתיות של משפחה בישראל, אותן מפרסמים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אחת לשנה. הוצאות אלו משמשות את מס הכנסה במהלך דיונים ובדיקות בין שתי הצהרות הון אחרונות שהוגשו להם, על מנת לבחון את סבירות הדוחות.

 

הוצאות שאינן מוכרות

 

הוצאות אותן רשויות המס לא מכירות כהוצאה עיסקית, גם אם בפועל הייתה ההוצאה עבור הפעילות העסקית. הוצאות לא מוכרות לא ניתן לקזז אל מול רשויות המס לדוגמא: ארוחות צהריים עם לקוחות ועוד.

 

הצהרת הון

 

דיווח מדוייק אודות הרכוש הנמצא בבעלות המצהיר. הצהרת ההון מתבקשת על ידי רשויות המס ונשלחת על פי רוב לחייבים בהגשת דוחות שנתיים אודות הכנסות.

 

החזר מס

 

החזרים המגיעים לאזרח מרשויות המס, בתוספת הפרשי ריביות והצמדות, מאחר ותשלומי המס אותם שילם גבוהים מתשלומי המס אותם היה חייב בפועל.

 

חברה בע"מ

 

חברה בע"מ היא גוף משפטי נפרד מבעלי המניות ומבעליה. בעל החברה מתחייב כספית לחברה עד גובה סכום המניות בהן הוא מחזיק.

 

חשבונית

 

מסמך המעיד על ביצוע עסקה בהתאם להוראות משרד המע"מ. בכל חשבונית צרכים להיכלל הקריטריונים הבאים: שם הלקוח- כתובת ומספר תעודת הזהות ח.פ וכדומה, תאריך הנפקת החשבונית, מספר תעודת המשלוח, תיאור השרות או המוצר, כמות, מחיר יחידה וסכום החשבונית.

 

חשבונית

 

חשבונית מס מונפקת על ידי עוסק מורשה בלבד, כנגד ביצוע עסקה. החשבונית מאפשרת לרוכש להתקזז על סכום המע"מ אותו שילם. באמצעות הנפקת חשבוניות, מתעד עוסק מורשה את הפעילות העסקית. על חשבונית המס להכיל את הפרטים הבאים: שם העוסק המורשה, כתובת ואת הכותרת "חשבונית מס" ואת מספר הרישום במשרדי מע"מ, (על פי רוב המספר יהיה מספר תעודת הזהות של הרשום), את המילה "מקור" בדפוס על מקור החשבונית בלבד, מחיר ליחידה ללא המע"מ, סכום חשבונית המס ללא מע"מ, סכום מס ערך מוסף וסכום חשבונית המס כולל המע"מ.

 

חשובי שכר

 

אופן חישוב השכר המגיע לעובדי העסק בין היתר חישוב ניכויי מס ההכנסה, תשלומים סוציאליים וביטוח לאומי.

 

מבוטח

 

אדם אשר על שמו יש תיק במוסד לביטוח לאומי בכל עניין, בין היתר: עצמאי, אבטלה, פגיעה בעבודה ועוד.

 

מחזור עסקאות

 

מחזור מכירות חודשי של בית עסק לאחר ניכוי מס העסקאות. באמצעות מחזור המכירות, ניתן לדווח לרשויות (למע"מ ולמקדמות מס הכנסה), על בסיס חודשי או דו חודשי.

 

מס עסקאות

 

מס (בשיעור המשתנה משנה לשנה), המתווסף למחיר המוצר או השרות ומדווח על בסיס חודשי או דו חודשי כמס עסקאות, בפנקס שנתקבל ממס ערך מוסף.

 

מס תשומות

 

מס (בשיעור המשתנה משנה לשנה), המתווסף למחיר המוצר או השרות ומדווח כמס תשומות באופן חודשי או דו חודשי למע"מ.

 

מקדמות ביטוח לאומי

 

מקדמה חודשית הנדרשת לתשלום על ידי מבוטח שאינו שכיר (מובטל, סטודנט, עצמאי ועוד) למוסד לבטוח לאומי. גובה התשלום משוערך ובתום שנת עסקים מתבצע אימות.

 

מקדמות מס

 

סכום מוגדר אותו משלם בעל עסק למס הכנסה, על חשבון הסכום המלא. את הסכום מגדירים ברשויות בהתאם לגובה המס עליו מתחייב בעל העסק בתחילת שנת המס.

 

ניהול ספרים - ניהול פנקס חשבונות

 

סך הדרכים לניהול ספרי בית העסק ותיעוד מלאה של המסמכים. ניהול הספרים נקבע בהתאם לסוג העסק.

 

ניכוי מס במקור

 

גביית מס ישירות מהמשלם אל שלטונות המס בישראל.

 

עוסק פטור

 

עוסק פטור הוא אדם שהיקף עסקאותיו אינו עובר את סכום ה- 79,482₪ בשנה. (נכון לשנת 2014). עוסק פטור מקבל פטור מהמע"מ עבור העסקאות המבוצעות, הוא אינו גובה מע"מ ואינו משלם מע"מ.

 

עוסק מורשה

 

עסק שמחזור העסקאות השנתיות שלו עולות על 79,482₪ (נכון לשנת 2014). עוסק מורשה מנפיק חשבוניות מס בעת ביצוע עסקה וכנגד הוא נהנה מהחזר מע"מ עבור הוצאותיו הקשורות לתפעול העסק.

 

פתיחת תיק

 

חובתו של כל בעל עסק בצעדיו הראשונים לבצע פתיחת תיקים ברשויות המס בישראל לרבות מס הכנסה ומע"מ. את הרישום ופתיחת התיק יש לבצע עוד לפני הפעילות העסקית הראשונה בבית העסק.

 

פנקס חשבונות

 

מסמכים ואסמכתאות אותם מקבלים בעלי עסקים מנותני שרותים וספקים, בין היתר: חשבונית מס, קבלות, צ'קים, דפי בנק, מסמכים מחברות ביטוח ועוד.

 

פקודת מס הכנסה

 

עוד מימי המנדט הבריטי, כל חוק של מס הכנסה נקרא "פקודה".

 

קבלה

 

מסמך המעיד על תשלום שהתקבל (בכל אמצעי תשלום בין היתר, צ'ק, העברה בנקאית, כרטיס אשראי ועוד).

יש לך שאלה?

 

התקשר ל: 052-2747539

או שלח מייל:

!ההודעה נשלחה

bottom of page